• Politica de confidențialitate
 • Termeni și condiții
 • Politica de confidențialitate privind datele personale

  Introducere
  Art. 1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, este necesară adoptarea și dezvoltarea prezentei politici de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale, aferentă platformei on-line de plată proprietară Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, https://plati-taxe.uaic.ro/.
  Art. 2 În calitate de operator de date cu caracter personal, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/, prelucrează datele care îi sunt furnizate în mod voluntar sau, în posesia cărora, intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet https://plati-taxe.uaic.ro/, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și al Legii nr. 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.
  Art. 3 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/, respectă confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor aferente beneficiarului înregistrat pe website. Totodată, sistemul informatic are implementate metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale beneficiarilor, precum și pentru operațiunile și tranzacțiile pe care beneficiarul le efectuează prin intermediul acestei platforme.
  Art. 4 Vizitarea website-lui, respectiv accesarea acestuia de către dumneavoastră este supusă “Politicii de confidențialitate”, respectiv “Termenilor și condițiilor de utilizare” privind stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea datelor dumneavoastră personale.
  Art. 5 De asemenea, vizitarea, respectiv accesarea website-lui implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la prevederile “Politicii de confidențialitate”, respectiv la prevederile “Termenilor și condițiilor de utilizare”, reprezentând întreaga înțelegere dintre părți.
  Art. 6 Prin completarea formularelor de înregistrare, respectiv prin continuarea tranzacției prin utilizarea comenzii „Trimite”, dumneavoastră vă exprimați expres consimțământul cu privire la stocarea, utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal de către personalul autorizat din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line https://plati-taxe.uaic.ro/.


  Definirea termenilor
  Art. 7 Termenii utilizați au următoarea definire, conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general protecția datelor), fără a ne limita, însă, doar la termenii prezentați în Regulamentul (UE) 2016/679:
  Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
  Stocare: păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
  Confidenţialitatea prelucrării datelor personale: se referă la protejarea datelor personale împotriva accesului neautorizat. Fişierele electronice create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul aflate în proprietatea, administrarea sau în custodia şi sub controlul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sunt proprietatea instituției în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Utilizatorul răspunde personal de confidenţialitatea datelor încredinţate prin procedurile de acces la platforma on-line de plată.
  Integritate: se referă la măsurile şi procedurile utilizate pentru protecţia datelor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate.
  Utilizator: o persoană, o aplicaţie automatizată sau proces utilizator autorizat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în vigoare, să utilizeze platforma on-line de plată.
  Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
  Persoană împuternicită de operator: persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
  Terț: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.
  Persoană vizată: persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
  Consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate, în acord cu Regulamentul general privind protecția datelor.
  A colecta: a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de înregistrare, aferente platformei on-line de plată.
  A utiliza: a se folosi datele cu caracter personal de către și în interiorul operatorului.
  Platforma on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/: reprezintă principalul mijloc de comunicare on-line, al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dintre beneficiar (student) și bancă.


  Dispoziții generale
  Art. 8 Prezenta politică de confidențialitate are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate și prelucrate de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line https://plati-taxe.uaic.ro/.
  Art. 9 Datele personale stocate și prelucrate, prin intermediul platformei on-line, sunt acele date completate de beneficiar în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămine, respectiv alte taxe).
  Art. 10 Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta politică de confidențialitate nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres și limitative prevăzute de lege.
  Art. 11 Prezenta politică de confidențialitate se realizează în temeiul colaborării dintre autoritățile publice, instituțiile bancare și de învățământ, privind accesul și utilizarea serviciului on-line de plată de către beneficiarii acestuia.
  Art. 12 Această platformă on-line de plată reprezintă un serviciu sigur dezvoltat de personalul instituției și pus la dispoziția studenților universității pentru facilitarea posibilității de plată on-line a diverselor taxe, evitându-se, astfel, un timp mai îndelungat petrecut la ghișeele caseriilor instituției, sau ale băncilor.
  Art. 13 Totodată, prin alegerea acestei modalități de plată a diverselor taxe, beneficiarii sunt de acord cu necesitatea de stocare și prelucrare a datelor personale pe care, fiecare beneficiar, le-a completat în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămin, respectiv alte taxe).
  Art. 14 În aceeași ordine de idei, utilizarea acestei platforme on-line de plată, de către beneficiar, are la bază acordul acestuia cu privire la prelucrarea datelor personale, pe parcursul studiilor, prin completarea și semnarea contactului de studii și/sau de cazare, contracte care implică stocare, utilizare, prelucrare și portare de date cu caracter personal în diverse scopuri (acordarea burselor de studiu, eliberarea legitimațiilor de călătorie, acordarea serviciilor medicale, accesul la serviciul on-line de plată a diverselor categorii de taxe etc).
  Art. 15 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin măsurile tehnice și organizatorice luate garantează securitatea stocării și prelucrării datelor personale completate în formularele de înregistrare (formular înregistrare plăți facultăți/departamente, taxe cămin, alte taxe), conform cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv a legislației în vigoare privind sistemele informatice.
  Art. 16 De asemenea, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași administrează în condiții de siguranță, numai în scopurile specificate și prevăzute de lege, informațiile personale pe care le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană.


  Domeniul de aplicare
  Art. 17 Prezenta politică de confidențialitate se aplică prelucrărilor de date având caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.


  Obiectivul implementării platformei on-line de plată
  Art. 18 Obiectivul implementării unui astfel de serviciu, l-a constituit ideea de tranzacție on-line, menită să vină în ajutorul beneficiarului (studentului) și, de asemenea, să economisească timpul necesar plăților efectuate la ghișeele casieriei instituției sau ale băncilor.


  Obiectivul implementării politicii de confidențialitate
  Art. 19 În cadrul acestei politici de confidențialitate sunt descrise drepturile pe care beneficiarul acestei platforme le are în legătură cu utilizarea, accesarea, modificarea, respectiv ștergerea datelor personale.
  Art. 20 Obiectivul prezentei politici de confidențialitate constă în implementarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor personale.
  Art. 21 Totodată, prin implementarea unei politici de confidențialitate aferentă serviciului financiar on-line furnizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și asociații euPlatesc.ro, respectiv Banca Comercială Română, se urmărește desfășurarea în condiții de siguranță a tranzacțiilor financiare efectuate.
  Art. 22 Prezentul document descrie modalitatea prin care se stochează, prelucrează și portează datele cu caracter personal prin intermediul platformei on-line de plată. Aceste informații sunt preluate din formularele de înregistrare ale taxelor (taxe de studii, taxe cămin, alte taxe), completate de dumneavoastră în scopul realizării de tranzacții financiare.
  Art. 23 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, respectiv în conformitate cu legile care guvernează sistemul de telecomunicații, prin utilizarea tuturor serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei on-line de plată, dumneavoastră sunteți de acord și acceptați termenii prezentului document și sunteți de acord cu stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea datelor personale, în acord cu prevederile prezentei politici. În momentul acționării butonului “Trimite” dumneavoastră sunteți de acord cu politica de stocare și prelucrare a datelor personale completate în formular. Astfel, dumneavoastră vă exercitați opțiunea de plată financiară on-line, în detrimentul celei cash la ghișeele casierii instituției sau ale băncilor.


  Tipurile de date personale stocate și prelucrate
  Art. 24 Datele dumneavoastră personale stocate prin intermediul formularelor de înregistrare de pe platforma on-line de plată sunt următoarele:
   Nume
   Prenume
   CNP
   Număr matricol
   Forma de învățământ
   An studii
   Adresă de e-mail

  Art. 25 Necesitatea stocării și prelucrării tuturor acestor informații personale fiind importantă în vederea desfășurării procesului on-line de plată a taxelor de studii, de cazare sau a altor tipuri de taxe. Totodată, aceste informații sunt portate către instituția bancară, respectiv asociatii băncii, în vederea încheierii procesului on-line de tranzacție.
  Art. 26 Completarea formularelor de înregistrare de pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/, nu necesită și completarea datelor referitoare la card (număr card, data expirării, cod de verificare al cardului). Nu suntem răspunzători de tranzacțiile efectuate pe website-ul https://plati-taxe.uaic.ro/.


  Necesitatea implementării politicii de confidențialitate
  Art. 27 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor personale, necesitatea stocării, respectiv prelucrării datelor personale se exprimă:
  “Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională, în scopul asigurării securității rețelelor și a informațiilor, și anume, capacitatea unei rețele sau a unui sistem de informații de a face față, la un anumit nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau acțiunilor ilegale sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum și securitatea serviciilor conexe oferite de aceste rețele și sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de către autoritățile publice, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, echipele de intervenție în cazul producerii unor incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, precum și de către furnizorii de servicii și tehnologii de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză. Acesta ar putea include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a difuzării de coduri dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare a serviciului”, precum și prevenire a daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice”.


  Modalitatea de colectare a datelor personale
  Art. 28 În vederea oferirii serviciilor de plată financiară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași stochează și prelucrează datele dumneavoastră personale, care au fost completate în formularele de înregistrare.
  Art. 29 Totodată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași portează datele dumneavoastră personale către instituția bancară cu care are contract, în speță Banca Comercială Română, respectiv, către, parteneri ai băncii, (euPlătesc.ro) în vederea desfășurării procesului de tranzacție financiară. Portarea datelor personale este necesară pentru ca personalul autorizat al instituției bancare să poată procesa aceste date în vederea desfășurării procesului on-line de plată, respectiv pentru oferirea facilităților aferente serviciului financiar (verificare plată, realizare plată, confirmare plată).
  Art. 30 Colectarea datelor personale se face prin intermediul informațiilor furnizate de dumneavoastră prin completarea formularelor de pe platformă. Datele personale sunt stocate și prelucrate pentru plata taxei de studii (https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php), pentru plata taxei de cazare (https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.php), respectiv pentru alte tipuri de taxe.

  Art. 31 Platforma on-line https://plati-taxe.uaic.ro/ nu utilizează cookie-uri pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.
  Partajarea datelor personale cu terți
  Art. 32 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată, portează datele dumneavoastră personale către terți (Banca Comercială Română, respectiv euPlătesc.ro). Aceștia ne asigură furnizarea serviciilor on-line de plată în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
  Art. 33 Datele personale pe care instituția le partajează cu terții (banca, respectiv asociații băncii) sunt datele, pe care dumneavoastră, le completați în formularele de înregistrare. Aceste date completate sunt fie în directă legătură cu dumneavoastră (nume, prenume, CNP, număr matricol, adresă e-mail), fie în combinație cu alte date, dar care pot duce către persoana dumneavoastră (forma de învățământ, an studii).
  Art. 34 În conformitate cu prevederile legislației actuale, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate furniza date cu caracter personal către autoritățile statului român. Legislația permite intituției, cu acordul reprezentantului legal al acesteia, să dezvăluie datele dumneavoastră personale fără acordul dumneavoastră, astfel:
   În baza mandatelor sau a hotărârilor judecătorești sau de altă natură, respectiv în vederea respectării legii.
   În situația în care drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea unei persoane este în pericol.
   În situația în care se constată că acțiunile dumneavoastră încalcă prevederile prezentei “Politici de confidențialitate”, “Termenii de utilizare” sau orice alte “drepturi legale”.
   În alte cazuri în care legislația în vigoare impune sau permite portarea datelor dumneavoastră personale.


  Perioada de stocare a informațiilor personale
  Art. 35 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va păstra informațiile cu caracter personal atâta timp cât este necesar în vederea furnizării și dezvoltării serviciilor și aplicațiilor aferente platformei on-line de plată. Perioada de păstrare a datelor personale se poate prelungi atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale, pentru rezolvarea litigiilor sau în vederea derulării contractelor.


  Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale
  Art. 36 Beneficiarii platformei on-line de plată, conform Regulamentului general privind protecția datelor personale, au următoarele drepturi:
   Dreptul de acces (art. 15 din Regulament) – aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și dreptul de acces la datele respective.
   Dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament) – aveți dreptul de a obține de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete.
   Dreptul la ștergerea datelor “dreptul a fi uitat” (art. 17 din Regulament) – în situațiile în care: 1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor; 2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc. În situația în care beneficiarul dorește ștergerea datelor personale, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.
   Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament) – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri: 1) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora; 2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor; 3) Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin.(1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
   Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care: 1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament; 2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din Regulament) – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă. Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia: 1) este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; 3) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
   Dreptul de retragere al consimțământului (art. 7 alin. (3) din Regulament) – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă. De asemenea, cum a fost precizat și la “Dreptul de ștergere al datelor”, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către beneficiar, întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice.
  Art. 37 În situația în care dumneavoastră considerați că drepturile, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, au fost încălcate, aveți:
   Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Art. 38 În vederea solicitării accesului la datele personale, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, trebuie să facă o adresă scrisă reprezentantului legal al instituției. Datele se vor transmite doar acestor persoane sau entități conform legislației și condițiilor de securitate privind transferul datelor cu caracter personal.


  Transferul datelor cu caracter personal
  Art. 39 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/, nu transferă datele dumneavoastră către state din cadrul sau din afara Uniunii Europene, doar cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.
  Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal solicitate
  Art. 40 În cazul în care un beneficiar al platformei on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/ refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului procesării formularului de înregistrare, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.


  Confidențialitatea datelor personale aferente minorilor
  Art. 41 Nu sunt solicitate datele personale aferente persoanelor minore. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu trebuie să transmită date personale fără acordul (consimțământul) părinților sau al tutorilor. Nu sunt colectate, în mod intenționat, astfel de date și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.


  Angajamentul instituției privind securitatea datelor personale
  Art. 42 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin personalul autorizat, a implementat proceduri și a luat măsuri tehnico-organizatorice, privind creșterea gradului de securitate pentru a proteja datele beneficiarilor transmise prin intermediul formularelor de înregistrare, de pe platforma on-line de plată https://plati-taxe.uaic.ro/. Astfel, se asigură nivelul de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la nivelul datelor dumneavoastră personale.
  Art. 43 Totuși, cu toate aceste proceduri și măsuri întreprinse de către personalul autorizat al instituției, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor dumnevoastră personale. Nu se poate garanta faptul că, liniile de comunicații nu pot fi interceptate ilegal sau că datele personale nu vor fi accesate ilegal de către terțe părți.


  Legături către Website-uri externe
  Art. 44 Platforma on-line https://plati-taxe.uaic.ro/ nu conține link-uri către website-uri externe.  Exercitarea drepturilor
  Art. 45 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la adresa de e-mail: dpo@uaic.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 22, Iași, cod poștal 700505.
  Art. 46 Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.


  Modificările acestei politici de confidențialitate
  Art. 47 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate, în funcție de necesitățile și reglementările legislative.
  Art. 48 Orice modificare a acestei politici de confidențialitate va fi postată pe website-ul https://plati-taxe.uaic.ro/, înainte de aplicarea acesteia.


  Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
  Art. 49 Persoana responsabilă cu protecția datelor personale la nivelul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@uaic.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 22, Iași, cod poștal 700505.


  Versiune document: 1.0 

 • Termenii și condițiile de utilizare


  Utilizarea website-ului plati-taxe.uaic.ro, (denumit în continuare platformă e-commerce), se supune următorilor “Termeni și condiții de utilizare”, (denumiți în continuare Termeni).
  Acești Termeni se vor aplica fără limitări și vor defini utilizarea platformei e-commerce de către dumneavoastră. Prin utilizarea platformei e-commerce, dumneavoastră acceptați “Termenii și condițiile” transpuse în acest document, în integralitatea lor. În situația în care nu sunteți de acord cu vreunul din “Termenii și condițiile” platformei e-commerce, nu o veți putea utiliza pe aceasta din urmă.


  Drepturi de autor
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași este autorul (dezvoltatorul) platformei e-commerce https://www.plati-taxe.uaic.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, iconițe, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau sunt licențiate de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru a fi folosite.


  Minori
  Este interzisă utilizarea platformei e-commerce de către minori sau persoanele având vârsta sub 18 ani. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul platformei e-commerce, https://www.plati-taxe.uaic.ro, nu vinde produse și/sau servicii personelor cu vârsta sub 18 ani. Serviciile financiare oferite de această platformă e-commerce pot fi utilizate numai de persoanele adulte.

  Drepturi de proprietate intelectuală
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în cadrul platformei e-commerce.
  Aveți dreptul doar pentru vizualizarea, respectiv utilizarea formularelor de înregistrare de pe platforma e-commerce.


  Restricții
  Este strict interzis:

  1. Să publicați oricare dintre materialele de pe platforma e-commerce, în oricare medii de comunicare;
  2. Să vindeți, să sub-licențiați și/sau să comercializați, sub orice formă, oricare dintre materialele de pe platforma e-commerce;
  3. Să operați și/sau să afișați în mod public, conținutul de pe platforma e-commerce;
  4. Să utilizați platforma e-commerce în moduri care ar putea afecta funcționarea acesteia;
  5. Să utilizați platforma e-commerce în moduri care afectează accesul utilizatorilor la aceasta;
  6. Să utilizați platforma e-commerce în neconcordanță cu legile și regulamentele în vigoare sau în moduri care ar putea să le aducă daune celor dintâi sau vreunei persoane sau entități instituționale;
  7. Să inițiați acțiuni de căutare de date, colectare de date și extragere de date sau alte activități similare privitoare la platforma e-commerce;
  8. Să utilizați platforma e-commerce în scopuri de publicitate sau de marketing;
  9. Să realizați duplicarea platformei e-commerce.

  Pot exista zone, în cadrul platformei e-commerce, pe care nu le veți putea accesa, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași rezervându-și dreptul de a vă limita accesul în orice astfel de zone, oricând. ID-urile și parolele utilizate pe această platformă e-commerce sunt și trebuie să rămână confidențiale.


  Fără garanții
  Platforma e-commerce este distribuită “așa cum este prezentată”, cu toate defecțiunile implicite, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași neexprimând nici o reprezentare sau garanție de orice fel privitoare la platforma e-commerce sau la conținutul (materialele) de pe aceasta. În egală măsură, nimic din conținutul platformei e-commerce nu va fi interpretat ca recomandare, care să aibă drept scop influențarea opiniei dumneavoastră.
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu garantează că platforma e-commerce, serverele pe care este găzduită aceasta, e-mail-urile trimise de pe platforma e-commerce sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește serviciul on-line de plată pe riscul propriu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea platformei e-commerce sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platformă.
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu este răspunzătoare de erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe platformă.
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestei platforme. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe platformă sau la momentul actualizării conținutului diverselor pagini ale platformei.
  Serviciile și produsele prezentate pe platformă nu se constituie într-o ofertă de nici un fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ.


  Securitate
  Prin accesarea și utilizarea platformei e-commerce https://www.plati-taxe.uaic.ro, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității informațiilor dumneavoastră inserate în câmpurile formularelor de înregistrare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, număr matricol și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe platforma e-commerce. În cazul în care suspectați că, din diverse motive, imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat personalul autorizat de la adresa de contact de pe pagina Contact a plati-taxe.uaic.ro pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.
  Realizarea de operațiuni neautorizate asupra platformei e-commerce și tentativă de efectuare a acestora, incluzând, fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.


  Obligațiile dumneavoastră
  Dumneavoastră, ca și beneficiar, sunteți obligat să verificați veridicitatea platformei e-commerce, astfel:
   sunteți obligat să verificați identitatea platformei e-commerce https://www.plati-taxe.uaic.ro;
   sunteți obligat să verificați informațiile cu privire la certificatul de securitate al platformei e-commerce (nume: plati-taxe.uaic.ro; organizație: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Direcția de Comunicații Digitale), respectiv validitatea acestuia (valabil: 12 Noiembrie 2018 – 20 Noiembrie 2019, emis de: TERENA SSL CA 3).


  Limitarea răspunderii
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau conducerea sau angajații săi nu își asumă răspunderea pentru orice rezultă din, sau are de-a face în orice fel cu, modul în care utilizați platforma e-commerce, chiar și în cazul în care o astfel de răspundere este prevăzută în contract. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau conducerea sau angajații săi nu își asumă o răspundere cu un caracter indirect, de consecință sau cu statut special pentru orice rezultă din sau are de-a face, în orice fel, cu modul în care utilizați platforma e-commerce.


  Link-uri către Website-uri terțe
  Platforma e-commerce https://plati-taxe.uaic poate conține link-uri către alte website-uri (website-uri terțe). Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu deține controlul asupra acestor Website-uri, neasumându-și răspunderea pentru conținutul nici unui astfel de Website și nici pentru link-uri prezente în ele sau pentru orice modificare sau update-uri aduse lor. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu își asumă răspunderea pentru webcasting sau pentru orice altă formă de transmisiune primită din partea Website-urilor terțe. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă pune la dispoziție astfel de link-uri doar cu titlul de conveniență, includerea lor neimplicând o recomandare a acestora venită din partea Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau vreo asociere cu operatorii lor.


  Hyperlink-uri către conținutul Website-lui https://plati-taxe.uaic.ro
  Nu este permisă realizarea de legături (link-uri) către platforma e-commerce https://www.plati-taxe.uaic.ro.
  Nu este permisă utilizarea logo-ului sau a oricăror altor elemente grafice ale prezentei platforme e-commerce.


  Rezervarea drepturilor
  Ne rezervăm dreptul în vederea modificării conținutului prezentului document “Termeni și condiții de utilizare”.


  Despăgubiri
  Veți despăgubi în întregime Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru oricare dintre și/sau toate obligațiile, costurile, solicitările, acțiunile în instanță, pagubele și cheltuielile rezultate din încălcarea, de către dumneavoastră, a oricărei clauze definite în acești Termeni.
  De asemenea, pentru restituirea sumelor plătite, de dumneavoastră, prin platforma e-commerce, este necesară alcătuirea unei solicitări scrise către Direcția Financiar Contabilă, împreună cu dovada plății efectuate.


  Separabilitate
  Dacă una sau mai multe prevederi ale Termenilor și condițiilor de utilizare devin nevalide în contextul unei legi în vigoare, acest lucru nu afectează valabilitatea prevederilor rămase.


  Modificarea termenilor și a condițiilor
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are dreptul de a revizui oricând acești Termeni, în funcție de necesitățile sale. Utilizarea acestei platforme e-commerce vă obligă să analizați acești Termeni la un interval regulat.


  Atribuire
  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are dreptul de a-și atribui, transfera și sub-contracta drepturile și/sau obligațiile la care se face referire în acești Termeni, fără avertizare prealabilă. Cu toate acestea, dumneavoastră nu aveți dreptul de-a vă atribui, transfera sau sub-contracta drepturile și/sau obligațiile la care se face referire în acești Termeni.


  Întregul acord
  Documentul “Termeni și condiții de utilizare” reprezintă întregul acord încheiat între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și dumneavoastră cu privire la utilizarea platformei e-commerce de către dumneavoastră și înlocuiesc orice acorduri anterioare existente între instituție și dumneavoastră.  Legislație aplicabilă și jurisdicție
  Acești Termeni se vor supune și vor fi interpretați în conformitate cu legislația din România, dumneavoastră trebuind să vă adresați acestei jurisdicții pentru soluționarea eventualelor dispute. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


  Contact
  Dacă aveți întrebări privitoare la Termeni, ne puteți contacta utilizând informațiile de mai jos:
   adresa de corespondență: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iași;
   adresă de e-mail: pay_uaic@uaic.ro, tel: +40 232 20 1000.  Vă mulțumim pentru atenția acordată! Cunoașterea acestor prevederilor documentului “Termeni și condiții de utilizare” vă permite să înțelegeți cum vă poate fi de folos utilizarea platformei e-commerce https://plati-taxe.uaic.ro/.
  Versiune document: 1.0 

 • Several appealing ways to present information

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.

 • Numerous appealing ways to present information

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.